Stiahnuť reklamačný formulár

1. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený od predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.

2. Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka. Ak kupujúcim nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia. (táto časť upravuje postavenie predávajúceho vo vzťahu ku kupujúcemu „podnikateľovi“)

3. Kupujúci je povinný pred prevzatím tovaru zistiť, či počas prepravy nedošlo k takému poškodeniu obalu, ktoré by mohlo mať za následok poškodenie tovaru. V prípade značného narušenia obalu je povinný zásielku neprevziať a bezodkladne informovať predávajúceho o dôvode odmietnutia zásielky. Prevzatie poškodenej zásielky zo strany kupujúceho je dokladom pre prepravnú spoločnosť o riadnom doručení zásielky.

4. Kupujúci je povinný prezrieť tovar a k nemu priloženú faktúru, najmä, či sú fakturačné údaje správne a zhodné so skutočne dodaným tovarom. O akýchkoľvek nedostatkoch faktúry je povinný informovať predávajúceho bezodkladne, inak sa nemôže dovolávať nárokov z vád tovaru na podklade nesprávnej/neúplnej faktúry.

5. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.

6. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tie vady tovaru, ktoré zavinili predávajúci, dodávateľ alebo výrobca a vzťahuje sa na ne záruka.

7. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:
a) mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
b) nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
c) používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú prirodzenému prostrediu tovaru,
d) zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
e) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
f) používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.
g) pri živelnej pohrome.

8. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru.

9. Predávajúci nezodpovedá za:
a) oneskorené dodanie tovaru a poškodenie zásielky zavinené Slovenskou poštou alebo kuriérskou spoločnosťou,
b) oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávnou adresou kupujúceho,
c) prípadné nedodanie tovaru spôsobené zavinením výrobcu tovaru alebo dodávateľa tovaru bez zavinenia predávajúceho.

10. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na adresu predávajúceho, ale nie na dobierku. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a vyplnený reklamačný formulár. Reklamáciu je potrebné zaslať výhradne písomne (nie formou e-mailu).

11. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej podania na poštovú prepravu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.

12. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 dní od začiatku reklamačného konania. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

13. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:
a) ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby táto bola bezodplatne, včas a riadne odstránená, pričom táto vada musí byť odstránená bez zbytočného odkladu,
b) kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady,
c) predávajúci môže namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú vec, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti,
d) ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni riadnemu používaniu veci má kupujúci právo na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy. Také isté právo ma kupujúci v prípade ak síce ide o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať,
e) ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

14. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenie kupujúceho.


Kontaktné údaje:

Krispet s. r. o., Sklabinská 6, 831 06 Bratislava

IČO: 47619881

DIČ: 2024048015

IČ DPH: SK2024048015

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 97461/B

Konateľ: Peter Študenc

E-mail: supernozebratislava@gmail.com

DOPRAVA ZDARMA

Pri nákupe nad 51€

Garancia výmeny tovaru za iný tovar pri nesppokojnosti

Do 20 dní od nákupu

Zákaznícka podpora

od 10:00 do 16:00 mailom -supernozebratislava@gmail.com