Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu www.supernoze.sk

obchodnej spoločnosti Krispet s.r.o., Sklabinská 6, 831 06 Bratislava, IČO: 47619881, DIČ: 2024048015, IČ DPH: 47619881.

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: s.r.o. vložka č. 97461/B. 

Predaj tovaru na stránkach www.supernoze.sk sa riadi príslušnými zákonmi Slovenskej republiky a je voľne predajní od 18 rokov. V prípade dodania tovaru do zahraničia, odporúčame zákazníkom overiť si možnosť kúpy a držanie tovaru v danej krajine.

Spoločnosť Krispet s.r.o., si vyhradzuje právo v prípade pochybností požiadať objednávanjúćeho / kupujúceho o preukázanie plnoletosť, ešte pred odoslaním tovaru (napr. odfotenie/nasakovanie osobného dokladu alebo notársky overené čestné vyhlásenie).

Pri preberaní tovaru (pri osobnom odbere aj pri zasielaní kuriérskou službou či českú poštou alebo iným dopravcom) bude zákazník požiadaný o zdokonalovanie plnoletosti.

V prípade akýchkoľvek pochybností o plnoletosti objednávajúceho/kupujúceho, si predávajúci vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

Článok I. Vymedzenie pojmov

1. Prevádzkovateľom e-shopu www.supernoze.sk a zároveň predávajúcim ako aj dodávateľom je spoločnosť Krispet s.r.o. zo sídlom Sklabinská 6, Bratislava 831 06.

2. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačnými podmienkami a objedná si tovar prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov.

3. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

4. E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.

5. Tovarom sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.

6. Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru, vzniká

potvrdením objednávky kupujúceho predávajúcim.
7. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom

e shopu, e-mailovej komunikácie.To neplatí pre odstúpenie od zmluvy v súlade s § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebitelia pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnený niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) v lehote 14 kalendárnych dní.

8. Kontaktná osoba pre e-shop je p. Peter Študenc, e-mail: supernozebratislava@gmail.com


 

Článok II. Cena

1. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné vrátane 20 % DPH.

2. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente prijatia objednávky.

 

Článok III. Objednávka

1. Objednávka vzniká, ak kupujúci vyplní všetky údaje v objednávkovom formulári označené hviezdičkou (povinné), najmä presný názov tovaru, počet objednaných kusov, meno, priezvisko, adresu, e-mail a telefónne číslo kupujúceho jednorazovo alebo pri registrácii prostredníctvom registračného formuláru e-shopu.

2. Kupujúci odoslaním objednávky súhlasí so znením všeobecných obchodných podmienok a reklamačných podmienok, ako aj s cenou objednaných tovarov.

3. Odoslaním objednávky kupujúcim sa objednávka stáva záväznou a kupujúci je zaviazaný na zaplatenie kúpnej ceny objednaného tovaru.

4. Predávajúci potvrdí kupujúcemu prijatie objednávky, čím dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je objednaný tovar.

 

Článok IV. Platobné podmienky, poplatky za prepravu a balné

1. Za tovar je možné platiť nasledovnými spôsobmi:
a ) platba službou Tatra Pay bankovým prevodom -  vopred
(tovar, ktorý je skladom bude expedovaný Slovenskou poštou, Packeta alebo kuriérom po prijatí peňažných prostriedkov na účet predávajúceho, ak kupujúci nevyberie osobný odber) .

c) platba bankovým prevodom na základe zálohovej faktúry – vopred, (tovar, ktorý je skladom bude expedovaný Slovenskou poštou, Packeta  alebo kuriérom po prijatí peňažných prostriedkov na účet predávajúceho, ak kupujúci nevyberie osobný odber)

d) platba v hotovosti alebo kartou pri osobnom prevzatí tovaru.

Pri objednávke v súhrnnej hodnote nad 300,00 Eur má predávajúci právo žiadať platbu vopred.

V prípade, ak ide o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu za tovar a následne začne predávajúci realizovať objednané služby (gravírovanie, brúsenie).

2. Poplatok za prepravu a balné pri jednom nákupe v súhrnnej hodnote nad 120,00 Eur sa nehradí. Poplatok za prepravu a balné pri jednom nákupe v súhrnnej hodnote neprevyšujúcej 120,00 Eur je 5,50 Eur pri doručovaní Slovenskou poštou a 6,00 Eur pri doručovaní kuriérom, Packeta  ak ide o miesto doručenia v Slovenskej republike. To neplatí, ak ide o nadrozmerný tovar (ktorého rozmer aspoň v jednom smere dosahuje 60 cm) alebo ak ide o objednávku ktorej váha prevyšuje 2 kilogramy. Poplatok za prepravu a balné, ak ide o doručenie tovaru mimo Slovenskej republiky, bude individuálne dohodnutý s kupujúcim v závislosti od miesta dodania tovaru. Poplatok za prepravu a balné je zahrnutý v celkovej fakturovanej sume a uhrádza sa spolu s kúpnou cenou tovaru spôsobmi podľa bodu 1. tohto článku. Tovar je doručený kupujúcemu do troch pracovných dní od expedície z nášho skladu.

3. V prípade, že kupujúci objednaný tovar bezdôvodne neprevezme a opätovne požiada o jeho doručenie, je povinný uhradiť náklady (poplatok za prepravu a balné) prvého, ako aj opätovného doručenia.

4. V prípade, že časť tovaru v čase vybavovania objednávky je len „na objednávku“, t.j. nie je skladom, posiela sa tovar až p skompletizovaní celej objednávky. V prípade osobitnej žiadosti kupujúceho je možné objednávku rozdeliť a súčasne mu bude účtovaný poplatok za prepravu a balné samostatne za každú odoslanú zásielku.

 

Článok V. Dodacie podmienky

1. Ak je tovar skladom (nie je pri ňom uvedená informácia „na objednávku“), je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase, najneskôr do 10 dní od potvrdenia objednávky.

2. Ak má predávajúci predmet kúpy odoslať na miesto splnenia alebo určenia, platí, že vec bola odovzdaná v čase, keď bola odovzdaná na prepravu:

a) Slovenskej pošty,

b) kuriérskej spoločnosti.

c) Packeta

3. Predávajúci zašle kupujúcemu informáciu o odoslaní tovaru. V prípade osobitnej žiadosti kupujúceho mu predávajúci oznámi s podacie číslo Slovenskej pošty/ číslo zásielky kuriérskej spoločnosti.

4. V prípade, že predávajúci z akéhokoľvek dôvodu nebude schopný zabezpečiť expedovanie tovaru v lehote podľa bodu 1. tohto článku, informuje o tom kupujúceho a dohodne sa s ním na inej lehote odoslania tovaru.

5. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a časť z nich nie je skladom, predávajúci o tom informuje kupujúceho a odošle tovar po skompletizovaní objednávky, ibaže si kupujúci požiada o rozdelenie objednávky A tovar, ktorý je v čase vybavovanie objednávky „len na objednávku“ zasiela predávajúci dodatočne, za súčasného požadovania úhrady poplatku za prepravu a balné.

6. Kupujúci je viazaný objednávkou v lehote 30 dní od jej potvrdenia predávajúcim.

7. Spolu s tovarom je kupujúcemu zasielaná faktúra (daňový doklad), návod ako i ostatné dokumenty k tovaru od výrobcu.

8. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.

9. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na obdobie 45 dní od potvrdenia objednávky predávajúcim.

 

Článok VI. Prevod vlastníckeho práva

1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom úplného uhradenia kúpnej ceny za tovar a prevzatím tovaru kupujúcim.

 

Článok VII. Storno kúpnej zmluvy

1. Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez storno poplatku pri tovare, ktorý je vyrábaný na zákazku, podľa špecifických požiadaviek spotrebiteľa alebo špeciálne pre jedného spotrebiteľa.

2. O stornovaní objednaného tovaru je kupujúci povinný informovať predávajúceho e mailom v prevádzkovej dobe predajne uvedenej na web stránke eshopu.

 

Článok VIII. Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

1. Spotrebiteľ má v zmysle ust. § 7 a nasl. Zákona právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.

2. Spotrebiteľ je povinný odovzdať písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty podľa bodu 1. tohto článku a zaslať ho na adresu spoločnosti ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný bezodkladne po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo osobne doručiť predmet zmluvy, od ktorej odstupuje, spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona).

Formulár Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*“ – hviezdičkou.

3. Predávajúci si vyhradzuje právo, že neprevezme zásielku od kupujúceho, ak mu bude zaslaná na dobierku.

4. Predávajúci vymení zaplatené plnenie za tovar vrátane hodnoty za najlacnejšie bežný spôsob doručenia ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne, alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ, vrátane nákladov na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

6. Zákon v § 7 ods. 6 ustanoví, kedy spotrebiteľ nemôže od zmluvy odstúpiť (napríklad ak ide o tovar, ktorý bol zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovar, ktorý rýchlo podlieha skaze alebo zníženiu akosti, taktiež pre predaj novín, časopisov, periodickej tlače, kníh a na predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil alebo aj na tovar, ktorý bol uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov).

7. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

8. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

 

Článok IX. Práva a povinnosti zmluvných strán

Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.

1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.

2. Kupujúci je povinný:
a) prevziať objednaný tovar,
b) zaplatiť za tovar dohodnutú kúpnu cenu predávajúcemu,
c) prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní a prípadné zistené nedostatky bezodkladne oznámiť predávajúcemu.

3. Predávajúci je povinný:
a) dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
b) spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v slovenskom jazyku.

 

Článok X. Náhrada škody pri neprevzatí tovaru

1. Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), ak ide o nákup tovaru, ktorý bol vyrobený na mieru podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa – gravírovanie, brúsenie a v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. X bod 2. písm, a), podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar.

2. Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk.

3. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.

 

Článok XI. Ochrana osobných údajov

1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.

3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.

4. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:
a) právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,
b) právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e mail.,
c) právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,
d) právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,
e) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,
f) právo namietať spracovanie osobných údajov - §
27 Zákona,
g) právo na prenosnosť osobných údajov,
h) právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.

5. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, e mailová adresa, adresa, dodacia adresa, fakturačná adresa, firma, krajina, mesto, PSČ a jeho ekvivalenty, mobilné číslo, telefón, ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.

6. Prevádzkovateľ poveril sprostredkovateľa, ktorý je prevádzkovateľom internetového portálu heureka.sk so službou Overené zákazníkmi, spoločnosť Heureka Shopping, s.r.o. so sídlom Karolínksa 650/1, 186 00 Praha, IČO: 02387727, aby v mene prevádzkovateľa e-shopu spracúvala jednorázovo osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail a informácie o objednanom tovare za účelom hodnotenia kvality nákupu. Pre účely tohto hodnotenie zašle sprostredkovateľ jednorazový e-mail kupujúcemu s možnosťou hodnotenia.

7. Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase koľko času strávite prezeraním tých stránok a informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejší. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube, Google a podobne.

8. Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači.

9. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely e-mailového marketingu, súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu.

10. Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, e mailová adresa sú poskytnuté na dobu piatich rokov. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám.

11. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom odškrtnutia políčka v užívateľskom účte používateľa (ak kupujúci požiadal o vytvorenie užívateľského účtu). Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu.

 

Článok XII. Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok sa celý proces nákupu riadi tými všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim.

2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú reklamačné podmienky.

3. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

4. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že si prečítal všeobecné obchodné podmienky, ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením a so spracovaním osobných údajov.

5. Tieto podmienky boli vypracované v rámci projektu certifikácie e-shopu nakupujbezpecne.sk

6. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim a sú tiež zverejnené na internetovej stránke e shopu.

7. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 1.1.2023

 

V Bratislave, 1.1.2023 Peter Študenc, konateľ spoločnosti.


Reklamačné podmienky internetového obchodu www.supernoze.sk

Neoddeliteľná súčasť všeobecných obchodných podmienok.

1. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený od predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.

2. Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka. Ak kupujúcim nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia. (táto časť upravuje postavenie predávajúceho vo vzťahu ku kupujúcemu „podnikateľovi“)

3. Kupujúci je povinný pred prevzatím tovaru zistiť, či počas prepravy nedošlo k takému poškodeniu obalu, ktoré by mohlo mať za následok poškodenie tovaru. V prípade značného narušenia obalu je povinný zásielku neprevziať a bezodkladne informovať predávajúceho o dôvode odmietnutia zásielky. Prevzatie poškodenej zásielky zo strany kupujúceho je dokladom pre prepravnú spoločnosť o riadnom doručení zásielky.

4. Kupujúci je povinný prezrieť tovar a k nemu priloženú faktúru, najmä, či sú fakturačné údaje správne a zhodné so skutočne dodaným tovarom. O akýchkoľvek nedostatkoch faktúry je povinný informovať predávajúceho bezodkladne, inak sa nemôže dovolávať nárokov z vád tovaru na podklade nesprávnej/neúplnej faktúry.

5. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.

6. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tie vady tovaru, ktoré zavinili predávajúci, dodávateľ alebo výrobca a vzťahuje sa na ne záruka.

7. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:
a) mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
b) nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
c) používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú prirodzenému prostrediu tovaru,
d) zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
e) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
f) používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.
g) pri živelnej pohrome.

8. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru.

9. Predávajúci nezodpovedá za:
a) oneskorené dodanie tovaru a poškodenie zásielky zavinené Slovenskou poštou alebo kuriérskou spoločnosťou,
b) oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávnou adresou kupujúceho,
c) prípadné nedodanie tovaru spôsobené zavinením výrobcu tovaru alebo dodávateľa tovaru bez zavinenia predávajúceho.

10. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na adresu predávajúceho, ale nie na dobierku. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a vyplnený reklamačný formulár. Reklamáciu je potrebné zaslať výhradne písomne (nie formou e-mailu).

11. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej podania na poštovú prepravu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.

12. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 dní od začiatku reklamačného konania. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

13. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:
a) ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby táto bola bezodplatne, včas a riadne odstránená, pričom táto vada musí byť odstránená bez zbytočného odkladu,
b) kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady,
c) predávajúci môže namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú vec, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti,
d) ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni riadnemu používaniu veci má kupujúci právo na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy. Také isté právo ma kupujúci v prípade ak síce ide o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať,
e) ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

14. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenie kupujúceho.

15. Kontakt: Supernoze.sk

p. Peter Študenc

e-mail: supernozebratislava@gmail.com
DOPRAVA ZDARMA

Pri nákupe nad 51€

Garancia výmeny tovaru za iný tovar pri nesppokojnosti

Do 20 dní od nákupu

Zákaznícka podpora

od 10:00 do 16:00 mailom -supernozebratislava@gmail.com